ANBI

Naam ANBI:

Harteklop

Telefoonnummer:

045-5310180

RSIN nummer:

819828762

Website adres:

www.harteklop.nl

E-mail:

h.gulpers@home.nl

Adres: Joes Jongenstraat 18

Postcode:

6372 GB Landgraaf

Postadres:

Joes Jongenstraat 18

Postcode: 6372 GB

Plaats: Landgraaf

 

Harteklop is een Stichting die zich als doel stelt mensen met elkaar in contact te brengen. De achterliggende gedachte is dat op deze manier mensen elkaar (beter) leren kennen en waar wenselijk elkaar kunnen helpen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen, zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester. Samenstelling van het bestuur kan worden opgevraagd bij Kamer van Koophandel. Stichting Harteklop is ingeschreven onder het KvK-nummer: 14105178 Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Het bestuur wordt gevormd door:

Pastoor F. Jongen

de heer J. Lemmens

de heer H. Gulpers, opvolger van mevrouw M. Laudy

 

Beleidsplan voor de komende jaren

Zolang er voldoende belangstelling voor onze reguliere activiteiten blijft bestaan, zullen de wijkontmoetingsplaatsen (WOP’s)en de open eettafelprojecten worden gecontinueerd. Hiervoor is het wel van belang dat aan een tweetal stringente randvoorwaarden blijvend wordt voldaan: het kunnen beschikken over voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers en over voldoende financiële middelen.

Voor wat het aantrekken van nieuwe vrijwilligers betreft, vissen alle organisaties en stichtingen in dezelfde vijver en dat in tijd dat ook het overheidsbeleid met de participerende samenleving een toenemend beroep doet op vrijwilligers. Voor waar geen sinecure om over voldoende vrijwilligers te blijven beschikken.

Ten aanzien van de financiering van de lopende projecten doet zich het merkwaardige feit voor dat de activiteiten als de WOP’s en de openeettafel alom gewaardeerd worden, maar dat en dat geldt zeker voor de WOP’s, geen structurele inkomsten kunnen worden verkregen. Een directe financiële ondersteuning bijv. van de zijde van de gemeente Landgraaf is tot op heden niet mogelijk gebleken. Wel kunnen we sinds oktober 2015 voor onze WOP Eikske, dankzij inspanningen van de gemeente, onder gunstige condities gebruik maken van één van de zalen van het zorgcentrum Dr. Calshof. Dit stelt ons in staat om niet langer gebruik te hoeven maken van de gedateerde ruimte in de parochiezaal van de Michaelkerk in Schaesberg.

Deze locatie te midden van andere wijkactiviteiten biedt mogelijkheden voor verdere samenwerking met andere partijen in het zorgcentrum.

De overige WOP’s blijven gehuisvest in de bestaande locaties van de kerk van de P&P-parochie en in de ontmoetingsruimte in de Kakert. Ook de activiteiten met betrekking tot de open eettafel in de Ark blijven gecontinueerd vanwege de grote belangstelling.

Zoals het er nu naar uitziet blijft Harteklop ook in de nabije toekomst volledig afhankelijk van projectfinanciering. Dit betekent zoeken naar vernieuwing en opzetten van nieuwe activiteiten die voor sponsoring in aanmerking komen.

Binnen Landgraaf is een netwerk ontstaan van organisaties die actief zijn op het terrein van Informele zorg (inzet van vrijwilligers). Ook Harteklop participeert in dit samenwerkingsverband. Activiteiten zullen meer dan voorheen op elkaar worden afgestemd en waar mogelijk zullen partijen samenwerken bijv. op het terrein van werving en scholing van vrijwilligers.

Beloningsbeleid

Harteklop kent een bestuur van 3 personen en maakt verder gebruik van een twintigtal vrijwilligers. Binnen de stichting Harteklop wordt een zeer terughoudende beleid gevoerd ten aanzien van het geven van vergoedingen. Dit betekent dat tot op heden  geen vergoeding wordt gegeven voor inzet voor de stichting. Dit geldt zowel voor het bestuur als voor de overige vrijwilligers. Wel kan in voorkomende gevallen een tegemoetkoming worden verstrekt voor gemaakte extra reiskosten. Extra wil in dit geval zeggen voor incidentele activiteiten. Dus niet voor het bezoeken van reguliere vergaderingen of activiteiten. Vergoeding vindt alsdan plaats op basis kosten openbaar vervoer. Een wijziging van dit beleid wordt vooralsnog niet voorzien.

Copyright   Stichting Harteklop