Beleidsplan

Beleidsplan voor 2019

Missie

Harteklop kiest voor het in beweging brengen van mensen!

Harteklop is ontstaan vanuit een gevoelde behoefte om mensen in de parochies, in de wijken in hun leefsituatie te ondersteunen door ze met elkaar in contact te brengen. De achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier mensen elkaar (beter) leren kennen en elkaar kunnen helpen. Het doel is de leefsituatie van mensen positief te beïnvloeden en uiteindelijke de samenhang in de wijk (sociale cohesie) te verbeteren en armoede en eenzaamheid tegen te gaan.

Harteklop streeft ernaar door het nemen van initiatieven een beweging tot stand te brengen waardoor mensen (jong en oud) zich meer betrokken voelen bij de leefsituatie in de wijk/parochie.

De Denktank van Harteklop fungeert als initiator en motor voor het proces van mensen bij Harteklop te betrekken, door met ze in gesprek te gaan, ze uit te nodigen met ideeën te komen en deze waar mogelijk zelf uit te laten werken en uit te laten voeren.
De vrijwilligers van Harteklop faciliteren en ondersteunen dit proces. Al deze activiteiten moeten gericht zijn op intensivering van contacten tussen mensen.

Bijkomend voordeel is dat via de contacten de vrijwilligers een goed beeld opbouwen van wat bij mensen leeft, wat hen bezig houdt en waar problemen ervaren worden.

Visie op de toekomst van Harteklop

Uit de evaluatie van een marketing- en adviesbureau in Heerlen wordt de conclusie getrokken dat de huidige projecten (wijkontmoetingspunten, open eettafel en kerst-/paasontmoetingen, rouwverwerking) zeer gewaardeerd worden en in een maatschappelijke behoefte voorzien. Harteklop heeft met deze projecten een belangrijke plaats binnen de (ouderen)zorg van Landgraaf (Schaesberg) ingenomen.

Vooral de opzet van een Wijkontmoetingsplaats (WOP) trekt aandacht, zowel van binnen als van buiten Landgraaf. De rol van de (geschoolde) gidsen en het volledig draaien op vrijwilligers spreekt mensen aan. Het past in het beeld van een terugtredende overheid en het inspelen op de zelfredzaamheid van de burger, gecombineerd met mantelzorg/vrijwilligerswerk.

Het is dan ook alles zins wenselijk om de projecten te continueren en waar mogelijk uit te bouwen. Harteklop zal zelf de bestaande projecten in Schaesberg ter hand (blijven) nemen en zo daar behoefte aan is, eventuele andere projecten in Landgraaf in adviserende zin ondersteunen door kennis en ervaringen ten dienste te stellen.

Daarnaast is geconstateerd dat binnen de Denktank nog vele nieuwe ideeën leven over op te zetten projecten. Omdat de doelgroep van Harteklop niet alleen ouderen betreft (de groep mensen die tot op heden vooral wordt bereikt) maar alle inwoners van Landgraaf (ongeacht leeftijd en achtergrond) is het van belang om ook projecten te realiseren die eenbreder/ander publiek bereiken. Hierbij valt vooral aan de groep jongeren te denken.

Het voordeel van het opzetten en uitvoeren van nieuwe projecten is dat ook nieuwe subsidiebronnen kunnen worden aangesproken, wat uit oogpunt van continuïteit van Harteklop noodzakelijk is. Nieuwe activiteiten opzetten betekent ook het netwerk van Harteklop uitbreiden. Meer en andere mensen als vrijwilliger bij Harteklop betrekken.

Binnen de Denktank zullen hiervoor ideeën ontwikkeld en uitgewerkt worden. Uit de evaluatie is in ieder geval gebleken dat de kracht van Harteklop gelegen is in kleinschalig, laagdrempelig en concreet zijn. Nieuw op te zetten projecten moeten ook aan

deze criteria voldoen. Daarbij moet als werkwijze gelden:

– benoemen van activiteit
– plannen van de activiteit
– uitvoeren van de activiteit.

De aanpak moet praktisch zijn en worden uitgevoerd in kleine herkenbare stappen. Naast het opzetten van concrete projecten kan Harteklop ook de functie vervullen van het signaleren van problemen/vraagstukken zonder zelf eigenaar van het probleem te worden.

De ervaring/informatie van de gidsen speelt hierbij een belangrijke rol. Van belang is om deze kennis op een meer gestructureerde manier te verzamelen, het resultaat binnen de Denktank te bespreken en het resultaat vervolgens uit te dragen.

Denktank
Harteklop is een stichting en kent daarom een bestuur. In de praktijk vormt de Denktank de motor van Harteklop en zullen de gewenste ontwikkelingen vanuit dit orgaan moeten worden geëntameerd. De Denktank zal zich bezig moeten houden met verbetering en uitbouw van de bestaande projecten en met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Dit betekent dat de samenstelling van de Denktank zodanig moet zijn dat de

benodigde talenten aanwezig zijn. Een zekere verdeling aan aandachtsvelden tussen de leden is gewenst.
Binnen de Denktank zullen leden het aandachtsveld krijgen voor de continuering en uitbouw van bestaande projecten, bijvoorbeeld:

– wijkontmoetingspunten
– open eettafel
– kerst-/paasontmoetingen
– project Contact
– kinderen

Daarnaast zal energie moeten worden gestoken in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die gericht zijn op vergroting van de sociale cohesie.

Vooralsnog wordt de samenstelling van de Denktank adequaat beoordeeld en wordt niet gestreefd naar uitbreiding. Wel kan overwogen worden mensen (tijdelijk) uit te nodigen voor ondersteuning bij de ontwikkeling of uitwerking van projecten.

Formuleren en uitdragen van de visie

Uit contacten blijkt dat Hartklop zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. Deze belangstelling geldt niet alleen binnen Landgraaf, maar ook regionale en zelfs landelijke

interesse neemt toe. Voor Harteklop biedt dit kansen om de visie die zij heeft uit te dragen waardoor ook meer (financieel) draagvlak kan ontstaan.

Gelet op het gemeentelijke beleid met betrekking tot de WMO wordt een groeiend appèl gedaan op de burgers. De ontwikkeling van Harteklop kan hand in hand gaan met deze ontwikkeling.

Het goed formuleren van de visie en het uitdragen ervan is belangrijk voor zowel fondswerving als het werven van nieuwe vrijwilligers. Het gevoel bij Harteklop te willen horen, moet groeien.

Website
In dit kader past tevens de website die in 2018 een nieuwe gestalte moet gaan krijgen. De contouren van de website zijn zichtbaar op www.harteklop.nl

De huidige activiteiten van Harteklop zijn de volgende:

DE WIJKONTMOETINGSPUNTEN

De wijkontmoetingspunten functioneren als inloopplek waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, gesprek en advies in een informele sfeer.

In 2008 is een wijkontmoetingspunt op dinsdagmiddag in de parochiezaal van de Michaëlskerk in de wijk ’t Eikske gecreëerd. Deze activiteiten zijn in 2014 verplaatst naar de Dr. Calshof. In 2009 werd een tweede wijkontmoetingspunt geopend elke maandagmiddag in Schaesberg-Centrum, in de parochiezaal van de Petrus-en Pauluskerk. De opening van een derde wijkontmoetingspunt in de wijk de Kakert is gerealiseerd in 2010. Deze is geopend op de donderdag.

Weekschema wijkontmoetingspunten:

Maandagmiddag in Schaesberg-Centrum, in de parochiezaal van de Petrus & Pauluskerk. Dinsdagmiddag in de wijk ’t Eikske, in de parochiezaal van de Michaëlskerk. Donderdagmiddag in de wijk de Kakert, in de Koffiekamer van de Seniorenflat, Moltweg 50. Openingstijden: 14:00-16:00 Uur.

In 2018 zijn per WOP 40 bijeenkomsten geweest met ca. 2.000 bezoekers in totaal.

DE ‘OPEN EETTAFEL’ EN ‘SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN’:

Elke laatste woensdag van de maand vindt de Open-Eettafel plaats. De kookgroep bepaalt in overleg wat het menu zal zijn. Deze maaltijden vinden plaats in de Ark, Op de Heugden 23 te Schaesberg, vanaf 17.00 uur. Kosten zijn €5 per persoon en gaan naar de Ark. Het doel is om mensen samen een gezellige maaltijd aan te bieden en het stimuleren van nieuwe contacten.

Elke donderdag van 14 tot 18 uur vindt “Samen Koken, Samen Eten” plaats in de Ark. De groep bepaalt zelf in overleg wat het menu van de middag zal zijn. De kosten zijn €4,50 per persoon en de inkomsten gaan naar de Ark. Doel van deze middagen is elkaar ontmoeten en samen een maaltijd bereiden en nuttigen.

Samen met de WOP’s zijn deze twee activiteiten de top activiteiten. In 2018 namen ca. 1.500 mensen deel aan deze twee activiteiten.

PAAS- EN KERSTHUISKAMER

Tijdens Pasen en de Kerstdagen is het parochiezaaltje van de Petrus&Paulus Kerk geopend. Op al deze momenten kunnen mensen die daar behoefte aan hebben gezellig samenkomen om bij te kletsen en koffie te drinken.

In 2018 kwamen ca. 200 mensen naar de Paashuiskamer en ca. 400 mensen naar de Kersthuiskamer.

DE ROUWVERWERKINGSGROEP:

De initiatiefnemers van de rouwverwerkingsgroep begeleiden jaarlijks mensen die hun partner, kind of ouder(s) kwijt zijn geraakt. In een zestal bijeenkomsten wordt in groepen gepraat over de beleving van het rouwproces. De formule is bijzonder succesvol gebleken omdat mensen hun verdriet, in alle openheid en veiligheid, samen delen.

In 2018 hebben twee groepen van 15 mensen deelgenomen.

Public Relations

In 2018 hebben vrijwilligers twee keer deelgenomen aan Landgraafse beurzen. Er zijn zeventien berichten gepubliceerd in de plaatselijke kranten. In 2012 is Harteklop genomineerd voor de Vrijwilligersprijs van de Gemeente Landgraaf.

Kortlopende Projecten

In 2018 is, in het kader van NLDoet, een activiteit georganiseerd door Landgraaf heen. Aantal deelnemers: 18.

Voor geïnteresseerden in de mijntijd is een wandeling geweest rondom de Wilhelminaberg onder leiding van een gids. Aantal deelnemers: 24.